A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Мединський ліцей
Галицької міської ради Івано-Франківської області

Освітня програма Мединського ліцею Галицької міської ради Івано-Франківської області на 2021-2022 н.р.

Схвалено

рішенням педагогічної ради

від 30.08.2021 року №1

Директор  Мединського ліцею

 Галицької міської ради

_________ О.Г.Ріжко

 

Освітня програма

Мединського ліцею

Галицької міської ради

Івано-Франківської області

на 2021-2022 н.р.

 

І. Загальні положення освітньої програми

 

 Освітня програма , що реалізується в закладі, спрямована на:

-  формування  в учнів сучасної наукової картини  світу;

-  виховання працьовитості, любові до природи;

-  розвиток в учнів національної самосвідомості;

- формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

- створення основи для усвідомленого відповідального вибору;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

-  розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього закладу   є   засвоєння учнями обов'язкового змісту загальноосвітніх програм. Основою для розроблення освітньої  програми є стандарт освіти відповідного рівня. З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2021/2022 навчальному році освітня програма закладу освіти розроблена на основі:

  • для 1-4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018),  складена за Типовою освітньою програмою початкової освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018, за додатком до наказу МОН України від 21.12.2018 №1461,  зі змінами, затвердженими наказами МОН  України від 08.10.2019 № 1272 і  №1273, додаток 1; 
  • для 5,6,7,8,9 класів – складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, додаток 2;
  • для 10-11 класів – складена за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464), додаток 3.

 

Ключові компетентності

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати,

аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість

національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4.  Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова  грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

ІІ. Пояснювальна записка до робочої  освітньої  програми 1-11 класів

Мединського ліцею Галицької міської ради на 2021-2022 навчальний рік

І. Загальні засади

Мединський ліцей Галицької міської ради здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020, Базового   компонента дошкільної освіти,  наказу Міністерства освіти і науки  від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1- 4 класів закладів загальної середньої освіти», наказів МОН від 08.10.2019 № 1272, № 1273 та наказу Міністерства освіти і науки  від 20.04.2018 №407, «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти IІ ступеня»(наказ МОН від 20.04.2018 №405), «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти IІІ ступеня»(наказ МОН від 20.04.2018 №408( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464)), наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти  №572 від 09.10.2002 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №921 від 17.08.2012 наказом Міністерства освіти і науки № 401 від 08.04.2016), «Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти»(наказ МОН від12.01.2016№8 у редакції наказу МОН від 10.02.2021№160), листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 р., Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.09.2011 № 872(зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 №588), листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію інклюзивного  навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, Статуту ліцею, забезпечує одержання учнями повної загальної середньої освіти на рівні  Державних стандартів. У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується розподіл годин інваріантного та варіативного складників. Варіативна складова містить додаткові години на вивчення окремих  предметів  інваріантного складника, упровадження курсів за вибором, проведенням індивідуальних консультацій та факультативних занять.

Гранично допустиме навантаження учнів відповідає вимогам Закону України «Про повну загальну середню освіту», години фізкультури не враховуються при визначенні  гранично допустимого навантаження.

Робочу освітню програму дошкільного підрозділу на 2021-2022 навчальний рік розроблено на виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020, Базового   компонента дошкільної освіти, складено за інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН № 1/9-411 від 13.08.2014 року та додатком до листа) .

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 

 

 

з/п

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

 

К-сть занять за тиждень за віковими групами

 

Різновікова група

 

Старша група

1

Ознайомлення із соціумом

2

3

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

2

3

Художньо-продуктивна діяльність

4

5

4

Логіко-математичний розвиток

1

2

5

Розвиток мовлення

3

3

6

Здоров’я  та фізичний розвиток

3

3

7

Загальна кількість занять на тиждень

11

15

 

Тривалість одного заняття:

У різновіковій групі – не більше 20 хвилин

У старшій – 25 хвилин

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

 

За Статутом навчальний заклад є ліцеєм. Згідно зі Статутом Мединський  ліцей Галицької міської ради має таку структуру:

дошкільний підрозділ – 2 групи;

школа І ступеня (1 – 4 класи);

школа ІІ ступеня (5 – 9 класи);

школа ІІІ ступеня (10-11 класи).

Мова навчання – українська.

Дошкільний підрозділ ліцею у 2021 – 2022 навчальному  році  включає 2 групи, які відвідує 35  вихованців. Шкільний підрозділ ліцею у 2021 - 2022 навчальному  році  включає 4 початкові класи, у яких навчається 68 учнів,  5-9 класи , у яких навчається 113 учнів та 10-11 класи, у яких навчається 19 учнів. З метою  реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання та на основі заяв батьків в закладі є учні - 1 (індивідуальна форма навчання) педагогічний патронаж (9 клас) згідно Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти(наказ МОН від 12.01.2016 38 у редакції наказу МОН від 10.02.2021 №160) та  - 1 інклюзія (6клас) згідно ст.26 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-ІX та постанови КМУ про порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах від 15.09.2011№872. Факультативні, індивідуальні та групові заняття консультації проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом. Для учнів 1–4-х класів НУШ створена  1  група подовженого дня (32 учні). Робота  групи подовженого дня організована відповідно до  «Порядку створення  групи подовженого дня  у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти» (наказ МОН №677 від 24.06.2018 року).

Завантажити повну версію освітньої програми

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора