A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Мединський ліцей
Галицької міської ради Івано-Франківської області

Виховна робота

Дата: від до Скинути

Збереження психічного здоров'я та соціального благополуччя учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання

У сучасних реаліях спостерігаєть- ся збільшення різноманітних проблем для людини, зростає кількість фізич- них і психічних навантажень, прояв- ляється невпевненість, розгубленість та розчарування, пандемія COVID-19 негативно позначається на здоров’ї людини загалом і на її психічному здоров’ї зокрема. За визначенням Всесвітньої ор- ганізації охорони здоров’я, психічне здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуч- чя, а не тільки відсутність хвороб, при якому кожна людина може ре- алізувати свій власний потенціал, справлятися із життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати. Розкриваючи поняття психічного здоров’я, ВООЗ виокремлює сім ком- понентів: 1) усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і пси- хічного; 2) постійність й однаковість переживань в однотипних ситуаціях; 3) критичне ставлення до себе і своєї діяльності; 4) адекватність психіч- них реакцій впливу середовища; 5) здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм; 6) планування власної життєдіяльності і реалізація її; 7) здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни жит- тєвих обставин. Згідно з дослідженнями науковців, психоемоційне напруження зростає у зв'язку з запровадженням дистанцій- ної форми навчання, впровадженням комп’ютерних технологій у повсяк- денний побут, через несприятливі еко- логічні, економічні умови, зростання асоціальних проявів серед учнівської молоді висувають першочергове за- вдання перед педагогічною громад- ськістю – збереження та зміцнення психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників освітньо- го процесу. Відповідно до наказу МОН Укра- їни «Про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19» від 16.03.2020 № 406, на період карантину організація освітньо- го процесу здійснюється шляхом вико- ристання технологій дистанційного на- вчання. При цьому, варто зауважити, що найбільш вразливими та незахи- щеними є діти з нестійкою і не сфор- мованою психікою, їм найскладніше адаптуватися, адже вони опинилися в ситуації, яка не відповідає їх віку. Вони відчувають загальну тривогу від невизначеності, напруження батьків, зміни звичного режиму та обмежень. Розглянемо труднощі, з якими зі- ткнулися діти в процесі запроваджен- ня дистанційного навчання: - труднощі з самоорганізацією, і не лише при організації освітньої діяльності. Більшість дітей погано відчувають час, не вміють його пла- нувати. Тому важливими є такі якості особистості, як дисциплінованість та відповідальність за дотримання режиму, спостережливість, самоорга- нізованість, адаптивність, акуратність, аскетизм, креативність, винахідли- вість тощо. Зрозуміло, що ці якості формуються поступово, відповідно до віку, а тому в багатьох дітей вони або не сформовані, або сформовані недостатньо; - труднощі зниження рівня пра- цездатності, к онцентрації уваги, запам’ятовування, осмислення на- вчального матеріалу; обмеження ру- хової активності; зменшення зосеред- женності під час навчання без прямого впливу вчителів; - підвищення вразливості до со- ціальних ризиків, зокрема в Інтернеті. Це зумовлено тим, що чимало дітей і підлітків у цей час опинилися вдома без нагляду дорослих; - відсутність можливості бачитися з друзями, педагогами наживо. Як на- слідок, це може призвести до того, що діти емоційно віддаляються один від одного та вчителів (Панок В.Г. «Пси- хологічний супровід освіти в умовах пандемії», 2020). Важливим є створення сприятли- вої психологічної атмосфери, пози- тивного емоційного тла навчання, бо для формування і збереження пси- хічного здоров’я дітей важливу роль відіграють позитивні емоції, зумовлені доброзичливими взаєминами дітей і батьків, учнів та вчителів, батьків і педагогів, пов’язані з усвідомленням кожним учнем своїх можливостей у досягненні успіхів у навчанні. Оскільки батьки стали невід’ємною частиною процесу навчання в домаш- ніх умовах, фахівцям психологічної служби необхідно акцентувати увагу саме на їхню допомогу, підтримку, створення відповідних умов для здійснення результативного навчання дітей: - Поговоріть зі своєю дитиною, поясніть важливість подальшого на- вчання і його особливості. Навіть якщо у дитини раніше не виникало проблем з дисципліною і навчанням, в нових умовах, до яких вона не готова – вони можуть виникнути. Не залишайте дитину на одинці з проблемою, до- поможіть розібратися, як усе працює. Проявляйте терпіння і не звинувачуй- те її, коли щось не виходить. Навіть дорослому досвідченому користуваче- ві далеко не завжди вдається швидко розібратися в роботі нових систем. - Постарайтеся організувати по- вноцінне, бажано ізольоване, зручне навчальне місце. Дитина не повинна вчитися, лежачи в ліжку, бо це фор- мує у неї легковажне ставлення до навчання та впливає на його резуль- тативність. По можливості, створіть такі умови, щоб нічого не могло від- волікати дитину від навчання (іграшки, гаджети, домашні тварини тощо). - Ненав'язливо контролюйте освіт- ній процес. Деякі діти можуть ухи- лятися від навчання або виконання завдань, користуючись недостатньою компетенцією батьків. У домашніх умовах дитині важче зосередитися, у неї більше відволікаючих чинників, тому важливим є формування таких якостей особистості, як відповідаль- ність, спостережливість, самооргані- зованість. - Зверніть увагу на поведінку дити- ни під час навчання онлайн. На жаль, є багато випадків, коли діти порушу- ють дисципліну, не виконують вказівки вчителя, заважають проведенню за- нять, відволікаючи інших учнів. Така поведінка може бути проявом стресу в дитини, її страхів від ситуації, що склалася, дискомфортом від нової, незвичної системи освіти. - За можливості надайте дитині окремий пристрій (комп’ютер, план- шет, смартфон) для навчання. Якщо немає можливості дати дитині окре- мий пристрій, необхідно створити для неї окремі акаунти і налаштувати від- повідні параметри безпеки. - Регулярно спілкуйтесь з дити- ною, цікавтеся, як пройшли уроки, які виникли питання і проблеми. Батьки до 2021/2022 навчального року Майбу ття. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ, 2021, №№ 13-16 (660-663) 93 повинні допомагати й підтримувати дитину у цей нелегкий час. Особливу увагу батькам слід звер- нути на ризики для дітей, що пов'язані зі збільшенням проведення часу в Інтернеті. На допомогу пропонуються рекомендації для проведення додат- кових профілактичних заходів закла- дами освіти серед дітей та інформу- вання батьків щодо компетентностей безпечної поведінки в цифровому середовищі (лист МОН України № 1/9-128 від 10.03.2021 «Щодо необхід- ності проведення додаткових профі- лактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»). Водночас з появою дистанцій- ної форми навчання психологічної підтримки потребують і педагогічні працівники. Робота у дистанційному форматі характеризується збільшен- ням рівня потреби у використанні та вільному володінні онлайн-ресурсами, проведенням великої кількості часу за комп’ютером, у режимі телефонного спілкування й іншими організаційними ризиками. Через це вчителю перш за все, необхідно оперативно перебудо- вуватися, проявляти гнучкість, змінити звичні форми і методи роботи з ураху- ванням відсутності прямої комунікації з учнями. Щоб бути спроможним до кон- структивної взаємодії з учнями, ке- рівництвом, батьками учнів, своїми близькими, педагог повинен бути фі- зично та психологічно здоровим, мати духовний імунітет для протистояння руйнівним зовнішнім факторам. Тому не менш важливо піклуватись і про власний психологічний комфорт, аби зменшити відчуття тривоги. Для збереження ресурсного стану педагогічних працівників практичні психологи радять звернути увагу на: Зміцнення і розвиток позитивних установок. Намагайтеся подолати фіксацію на негативній стороні жит- тя. Робіть те, що дарує вам радість, спокій, задоволення, відновлює ваші ресурси. Необхідно відокремити те, що знаходиться під вашим контролем, і те, на що ви вплинути не можете. Тому доцільно застосувати правило, яке давно сформулював Р. Декарт: «Я взяв собі за правило намагатися долати не тільки долю, скільки самого себе, і змінювати не тільки світовий порядок, скільки власні устремління». Уважність до себе, своїх відчут- тів, почуттів, станів. Самовідчуття здійснює природний контроль за вну- трішніми станами організму і психіки. Важливо розуміти свої почуття, щоб вчасно відреагувати та подолати емо- ційні проблеми. Використовуйте різні техніки для саморегуляції психічного стану. Інформаційну гігієну. Інтернет та інші засоби масової інформації дають дуже багато інформації, але чи за- вжди вона правдива? Взагалі, інфор- маційний стрес виникає в ситуаціях інформаційних перевантажень чи від інформаційного вакууму. Обидва види інформаційного стресу викликають емоційне збудження, тривожність, перенавантаження інформації чи то розгубленість від її нестачі, що в ціло- му впливає на психологічне здоров'я людини. Довіряйте лише перевіреним джерелам, а ще краще – науковим. При цьому неодмінно дозуйте інфор- мацію. Самоосвіту. Обов’язково займай- теся власним розвитком, самовдоско- наленням, адже це принесе не тільки користь в роботі, але й поліпшить мозкову активність, розширить інте- лектуальні можливості. Так, той факт, що вчитель має організувати дистан- ційну взаємодію з учнями та колегами, навчитися працювати з новими інтер- нет-ресурсами є певним поштовхом для самоосвітньої діяльності. Раціональну організацію свого робочого часу. Під час роботи в дис- танційному форматі у багатьох людей втрачається відчуття часу, порушуєть- ся режим праці та відпочинку. Плануй- те ваш день, максимально зберігаючи звичний режим професійної діяльнос- ті. Розписуйте пріоритетність: складіть план, на якому відмітьте важливість робочих та особистих справ, потім, вирішіть, які з пунктів можна делегу- вати або відкласти. Детальніше з інформацією з пи- тань організації діяльності психологіч- ної служби системи освіти області на період карантину можна ознайомитись на сайті Хмельницького обласного на- вчально-методичного центру психоло- гічної служби: https://drive.google.com/ file/d/1o3TKgXIGHUwr185ddOm6MIi6u 6IHPkX0/view Основними формами і технологі- ями роботи практичного психолога, соціального педагога з учасниками освітнього процесу в умовах дистан- ційного навчання є: - консультування онлайн (з ви- користанням програм Zoom, Skype, WhatsApp) з метою зниження можли- вих негативних ефектів (паніка, чутки, агресивні прояви); - консультування за принципом «телефон довіри» через електронну пошту та оперативна допомога через соціальні мережі; - діагностика через Інтернет з можливістю збору даних на єдиному ресурсі (наприклад, тестування через Google-форми); - психологічна просвіта та пси- хопрофілактика шляхом створення цікавого відеоконтенту, прямих ефірів, вебінарів тощо; - психологічна корекція з вико- ристанням і мобільних онлайн-тре- нажерів, онлайн-ігор (наприклад, для корекції та розвитку пізнавальних процесів); - організація у дистанційній формі груп взаємопідтримки для батьків, учнів, педагогів, підвищення стресос- тійкості в домашніх умовах, підви- щення рівня комунікацій у сім’ї тощо. Перед фахівцями психологічної служби ставляться наступні завдання: - формування конструктивних способів вирішення складних життє- вих ситуацій та адаптивних копінг- стратегій у всіх учасників освітнього процесу; - стабілізація емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи; - активізація процесів самопізнан- ня, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю, побудова позитивного образу майбутнього; - формування психосоціальної стійкості до стресу; - профілактика дискримінації і стигматизації людей, які хворіють або перехворіли; - запобігання емоційному вигоран- ню у батьків та педагогів; - підвищення адаптаційних можли- востей учителя до нових умов органі- зації освітнього процесу; - здійснення посередництва між закладом освіти, сім’ями, місцевими територіальними громадами щодо вирішення та попередження між- особистісних конфліктів, домашнього насильства тощо. Проаналізувавши перші кроки осві- тянської спільноти в умовах дистан- ційного навчання, стає зрозуміло, що найскладніший етап (адаптаційний) вже пройдено, але маємо бути готові до наступних перепон і якнайкраще підготуватися до них та передбачити можливі варіанти подальшої роботи.  

10:05 23.09.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора